Şirket Çalışanları için Bilgilendirme Metni

ITF İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.


ITF İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; mevzuat ve ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen gerekli kayıt, bildirim ve başvuruları tamamlamak, kayıt ve belgeleri kanunlarda öngörülen süreler boyunca tutmak, saklamak, ilgili mevzuat uyarınca bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek, tarafınızla yapılan işbirliği kapsamındaki faaliyetlerin yürütümü, ilgili sözleşmelerin akdedilmesi ve gereğinin yerine getirilmesi, kimliğinizin tespiti için ad, soyad, doğum tarihi, adres, cep telefonu, e-posta adresiniz gibi kişisel verilerinizi kaydetmektir.


Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; şirket ortaklarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, danışman ve kuruluşlar da dahil diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; satış ve tanıtım elemanları aracılığıyla, merkez veya şube ofislerimiz vasıtasıyla, ziyaret esnasında veya telefon veya e-posta gibi her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.


KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.


Saygılarımızla

ITF İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ